Notársky úrad Košice

Notársky úrad JUDr. Silvie Pršebice so sídlom
Murgašova 1407/3, 040 01 Košice

Služby

Notár poskytuje služby v zmysle Notárskeho poriadku, zák.č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov – Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Civilného sporového poriadku, Civilného nesporového poriadku a pod. Notárske úkony sú účtované v zmysle vyhl.č. 31/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch
 • služby súvisiace s nehnuteľnosťami

  Kompletné právne poradenstvo súvisiace s prevodmi nehnuteľností ako aj vypracovanie kúpnej, darovacej, zámennej zmluvy dohody o zriadení alebo zrušení vecného bremena, dohody o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva , dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ich elektronické podanie na príslušný okresný úrad odbor katastra

  Všetky zmluvy sú spisované vo forme notárskej zápisnice. Ide o verejnú listinu s vyššou dôkaznou silou ako je súkromná listina. Zároveň pri zmluvách vyhotovených v takejto forme notár zodpovedá za škodu tomu, komu ju spôsobil on alebo jeho zamestnanec v súvislosti s činnsťou podľa notárskeho poriadku. Lehota okresného úrad odboru katastra na rozhodnutie o zmluve vyhotovej vo forme NZ je na rozdiel od súkromnej listiny o 10 dní kratšia čiže 20 dní bez urýchľovacieho poplatku.

  Všetky zmluvy podliehajúce vkladu do katastra nehnuteľnosti spísané u nás elektronicky podáme za Vás na príslušný okresný úrad odbor katastra nehnuteľností čím sa správny poplatok znižuje pri návrhu na vklad zo sumy 66 eur o 50% t.j. na 33 eur a pri urýchlenom návrhu na vklad z 266€ na 133€.

 • dohody o zúžení alebo rozšírení zákonom stanoveného rozsahu BSM

 • závety a listiny o vydedení prípadne ich uloženie do úschovy notára

 • Exekučné tituly

  spísanie exekučného titulu, ktorého obsahom je súhlasné vyhlásenie osoby povinnej s vykonateľnosťou notárskej zápisnice pre výkon rozhodnutia – exekúciu v zmysle §-u 41 ods. 2 písm. c) zákona č. 233/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov ( Exekučný poriadok )

 • služby v oblasti obchodných spoločností

  • kompletné právne poradenstvo pri založení obchodných spoločností ( verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným akciovej spoločnosti) a družstva vrátane zabezpečenia osvedčenia o živnostenskom oprávnení a podania návrhu na obchodný register a na živnostenský register

  • prevody obchodných podielov v spoločnostiach s ručením obmedzeným

  • zmeny právnej formy spoločností

  • zmeny v obchodných spoločnostiach ( napr. zmena sídla, konateľov, rozšírenie predmetu činnosti, atď)

  • zlúčenie, splynutie a rozdelenie obchodných spoločnosti

  • osvedčenie priebehu rokovania valných zhromaždení Vašej spoločnosti

Osvedčovanie právne významných skutočností
 • o správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)

 • o pravosti podpisu na listine

 • o tom že bola predložená listina a kedy sa tak stalo

 • protestácii zmeniek

 • priebehu valných zhromaždení (napríklad obchodných spoločností, vlastníkov poľovných pozemkov, vlastníkov podielov nehnuteľností v pozemkovom spoločenstve...)

 • o tom že je niekto nažive

 • vyhlásení o vydržaní

 • osvedčenie o priebehu dobrovoľnej dražby podľa zákona 527/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

 • osvedčenie priebehu súťaže a zlosovania

 • osvedčenie o splnení podmienok ustanovených osobitnými predpismi ( splnenie podmienok pre cezhraničné zlúčenie a splynutie)

Konanie vo veciach notárskych úschov
 • úschovy peňazí

  • Na základe dohody účastníkov v zápisnici o úschove notár príjme peniaze do úschovy a vydá ich príjemcovi až po splnení dohodnutých podmienok. V praxi úschova peňazí najčastejšie využívaná pri predaji nehnuteľnosti.

 • úschova listín

  • Notár do úschovy príjme závet, listinu o vydedení a rôzne iné listiny a listinné cenné papiere.

Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov

Notárske centrálne registre

sú verejnými zoznamami vedenými Notárskou komorou Slovenskej republiky v elektronickej podobe, do ktorých sa zapisujú zákonom ustanovené údaje. Údaje sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Z údajov zapísaných v notárskych centrálnych registroch notár vydá potvrdenia a výpisy, ktoré sú verejnými listinami.

 • Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp)

  • notár v registri záložných práv vykonáva na základe žiadosti oprávnenej osoby podľa osobitného predpisu registráciu záložného práva, zmeny údajov o záložnom práve, začatie výkonu záložného práva a výmaz záložného práva

  • v notárskom centrálnom registri záložných práv notár na základe žiadosti registruje záložné právo k hnuteľným veciam, právam,  iným majetkovým hodnotám a k podniku resp. jeho časti

  • o vykonaní registrácie vydá notár žiadateľovi potvrdenie o registrácii, výpis z registra záložných práv alebo potvrdenie o tom, že v registri záložných práv určitá registrácia nie je

 • Notársky centrálny register určených právnických osôb (NCRpo)

  • notár v ňom registruje určené právnické osoby prijímateľov podielu zaplatenej dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmu

 • Notársky centrálny register notárskych zápisníc (NCRnz)

  • obsahuje registrované notárske zápisnice

 • Notársky centrálny register osvedčených podpisov (NCRop)

  • notár v ňom registruje osvedčenia pravosti podpisov

 • Notársky centrálny register závetov (NCRza)

  • obsahuje evidenciu nevyhlásených závetov, listín o vydedení, odvolania týchto úkonov alebo iných úkonov pre prípad smrti a zoznam vyhlásených závetov, listín o vydedení, odvolania týchto úkonov alebo iných úkonov pre prípad smrti ktoré boli spísané vo forme notárskej zápisnice alebo ktoré notár prijal do úschovy

 • Notársky centrálny register dobrovoľných dražieb (NCRdr)

  • notár v ňom registruje dobrovoľné dražby v zmysle príslušných právnych predpisov

 • Notársky centrálny archív listín (NCRls)

  • V prípade regístrácie v ktoromkoľvek z vyššie uvedených registrov pridelí Centrálny infomačný systém Notárskej komory Slovenskej republiky danému úkonu centrálne císlo, ktoré je priamo naviazané na špecifické údaje predmetného úkonu. Informácie o všetkých registroch nájdete na stránke Notárskej komory SR

 • Notársky centrálny register listín

  • Uložením originálu akejkoľvek Vašej listiny v elektronickej podobe v notárskom centrálnom registri listín si zabezpečíte možnosť vybrať si odpis tejto listiny u ktoréhokoľvek notára na území Slovenskej republiky.

Činnosť súdneho komisára a iná činnosť
 • činnosť súdneho komisára

  • V zmysle §-u 161 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku v konaní o dedičstve poverí súd notára podľa rozvrhu práce, aby vo veci konal a rozhodoval.

 • iná činnosť

  • notár poskytuje právne rady

  • spisuje iné listiny

  • vykonáva správu majetku

  • zaručená konverzia podľa zákona č. 305/2013 Z.z.

  • vyhotovenie výpisu z obchodného registra a živnostenského registra , ktorý je verejnou listinou ako výpis vydaný registrovým súdom a okresným úradom odborom živnostenského podnikania

  • zápis do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z.

Na Notárskom úrade pracujú skutoční odborníci, ktorí sa postarajú o zvládnutie každého Vami zadaného úkonu.

O nás

Notársky úrad notára JUDr. Silvia Pršebice so sídlom v Košiciach ponúka široké spektrum notárskych služieb, ktoré sú potrebné v bežnom živote. Čas je dnes veľmi dôležitá veličina, preto sa snažíme našim klientom vyjsť v ústrety a zabezpečiť im všetky notárske služby v čo najkratšom časovom rozmedzí.

Súbory na stiahnutie:

Splnomocnenie Vyhláška

JUDr. Silvia Pršebice, notár

Notár je štátom určenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa notárskeho poriadku. Svojim postavením a svojou činnosťou dbá o usporiadanie a istotu v právnych vzťahoch a o predchádzanie sporom.

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 – 17:00 hod.
Utorok 8:00 – 17:00 hod.
Streda 8:00 – 17:00 hod.
Štvrtok 8:00 – 17:00 hod.
Piatok 8:00 – 17:00 hod.

Mimo úradných hodín kedykoľvek po dohode s notárom

Kontaktujte Nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Napíšte nám

Navštívte nás

Adresa: Murgašova 1407/3, 040 01 Košice

Mobil +421 903 743 155

Telefón: 055 / 6225067

Email: silvia.prsebice@notar.sk